پرتال های سازمانی اساساً با دو هدف عمده ، طراحی و در سطح سازمانها مستقر شدند. این دو هدف شامل مدیریت متمركز اطلاعات تجاری در سازمانها و ارائه خدمات اطلاعاتی روزآمد میباشند. پورتال های سازمانی از یك سو امكان مدیریت متمركز در سازمان را برای مدیران و معاونان مؤسسات و سازمانها فراهم میكنند و پنجره ای شفاف از سازمان را در مقابل چشم آنها قرار میدهند و از سوی دیگر كاربران و مشتركین خود را از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حوزههای كاری و تجاری آگاه میسازند. این پرتال ها علاوه بر اطلاعرسانی زمینههای تعامل میان مدیران و كارمندان و مشتریان یا كاربران را ایجاد مینمایند. محیط شبكهای پرتال های سازمانی به گونهای طراحی میشود كه یك كاربر پس از ورود به آنها خود را در فضای مجازی یك محیط تجاری یا كاری مییابد و علاوه بر انجام امور اجرایی و تجاری در سراسر اوقاتی كه در این محیط به سر میبرد احساسی از لذت را همراه با آموزش تجربه می نماید. یكی دیگر از ویژگیهای پرتال های سازمانی این است كه كاربران با مشاركت در فعالیتهای مبتنی بر شبكه خلاقیتهای فردی را در خود پرورش میدهند. امكانات تنظیم شخصی كه معمولاً در هر پرتال سازمانی پیشبینی و ارائه میشود ضمن به چالش گرفتن تجربیات فردی كاربران در كار با امكانات شبكهای و بسترهای ارتباطی، زمینههای خلاقیت آنها را به شیوهای كاربردی ایجاد مینماید.
قابلیتهای موجود در پرتال های سازمانی نظیر كاوش، فهرستهای موضوعی، سرویسهای صفحات زرد برای یافتن شركتهای محلی، سرویسهای یافتن افراد برای ردیابی شماره تلفنها یا آدرسهای پست الكترونیكی، تیترهای خبری، قیمت سهام، نتایج ورزشی، پیشبینی وضع هوا، اطلاعات مسافرتی و پروازی، فهرست رویدادهای محلی، گروهای بحث و گفتگو، تابلوی پیامها، سرویسهای ارسال و دریافت سریع پیامها، آگهی ها و پیشنهادهای تجاری، دفترچههای آدرس، تقویم و دیگر قابلیتهای كاربردی؛ حقیقتاً آنها را تبدیل به محیطهای شبكهای كردهاند كه كاربران پس از چند مورد استفاده و بهرهبرداری از آنها دیگر نمیتوانند از عضویت در آنها چشمپوشی كنند. این به معنی وابسته نمودن كاربران به یك محیط خاص شبكهای نیست، بلكه به معنی ایجاد اعتماد در كاربران و مشتریان جهت مراجعه آنها به یك محل خاص در اینترنت به منظور انجام امور تجاری و اداری است.
امروزه روشن شده است كه كاربران پورتالهای سازمانی حدود یك سوم از زمان خود را صرف انجام جستجو، یك سوم را صرف پیامها و مشاركت در تالارهای گفتگو و یك سوم دیگر را صرف دستیابی به دیگر محتویات میكنند. امكانات ارتباط از راه دور نظیر SMS كارایی پرتالهای سازمانی را چند برابر ساخته است.
كاربران این پرتالها دیگر حتی برای ارتباط با پرتال مورد نظر نیاز به حضور فیزیكی در محل كار یا منزل جهت استفاده از رایانه شخصی ندارند، بلكه میتوانند از طریق تلفن همراه خود و دیگر تجهیزات ارتباطی بیسیم نسبت به امور اداری و بازرگانی خود واكنشهای مناسب و به موقعی را نشان دهند. به عبارت دیگر پرتالها قادر به بهرهبرداری مفید و مؤثر از فناوریهای بیسیم جهت برآورده ساختن نیازهای ارتباطی مشتركین خود شدهاند.
این پورتال که برای استفاده کارمندان و به منظور بهبود روند دسترسی افراد به اطلاعات ، به اشتراک گذاشتن اطلاعات مختلف و کار بر روی اطلاعات طراحی می گردد . با استفاده از آن می توان پروسه ها و کنترل روند اجرای فرآیندهای سازمان، مخزن اطلاعات (Data Warehouse) ، برنامه های کاربردی در سطح سازمان را یکپارچه کرد .

ویژگی های پورتالهای سازمانی :

ارائه شخصی سازی اطلاعات و کاربری های پورتال بر حسب نیاز کاربر توسط شخص یا خود پورتال . (PersonalizationوTailoring)
ارائه سیستمهای جستجو و دایرکتوری به گونه ای که کاربر در کمترین زمان ممکن به اطلاعات دست یابد . (Search and Directory)
ارائه امکان شخصی سازی برای تغییر ظاهر و ساختار پورتال به ازای هر کاربر (End user customization)
ارائه ساز و کار مدیریت اطلاعات به افراد مسوول پورتال .(Content & Data Management)
ارائه مکانیزمهایی به مدیران پورتال برای پاسخگویی به نیازهای افراد مختلف در سازمان.
پشتیبانی برقراری ارتباط با منابع خارج از پورتال سازمانی نظیر web service و سایتهای دیگر ، برای دریافت اطلاعات و سرویسهای مورد نیاز .
عدم وابستگی به پهنه ای (Platform) خاص به گونه ای که برای تمامی افراد با سیستم عاملهای مختلف و مرورگرهای مختلف قابل دسترس باشد(Cross-platform functionality) . این مورد شامل پشتیبانی توسط سیستمهای PDA و موبایل نیز می گردد .
Single sign-on : مکانیزمی که به وسیله آن کاربر تنها با یک بار ورود به سیستم به تمام سرویس ها و اطلاعات محدوده خود دسترسی داشته باشد .
راهکارهای امنیتی به منظور تعیین سطوح دسترسی کاربران و نقش هر کاربر در سیستم. این سطح دسترسی شامل بازدیدکنندگان و مسوولین پورتال می شود.(Security)
ساختار مشخصی برای ارائه اطلاعات به کاربر(Taxonomy) ساختار پیمایش ساده به گونه ای که کاربر با کمترین کلیک به مکان ، سرویس و یا اطلاعات مورد نظرش دست یابد .( Browse / Navigate Documents)
ایجاد امکان ارتباط کاربران با مسوولین پورتال و دیگر کاربران پورتال به صورت همزمان ("Chat")یا غیر همزمان ("Forum") . (Collaboration)
ارائه سرویس های متداول در اینترنت
ارائه مکانیزمی که از طریق آن کاربران بتوانند در بخش های مختلف پورتال عضو شده و در صورت تغییر اطلاعات آن بخش و یا افزودن اطلاعات جدید ، Email دریافت کنند .( Subscribe / What's new)
ارسال پیام به ازای رویدادهایی که برای کاربر مهم هستند . این سیستم با استفاده از email و یا خود پورتال پیامی برای مشتری ارسال کرده و به او می گوید که رویداد درخواست شده اتفاق افتاده است . به عنوان مثال کاربران می توانند در بخش تنظمیات خود ، برای دریافت پیامهای شخصی ، دریافت یک وظیفه ، دریافت یک خبر با عنوانی خاص "دریافت پیام " را درخواست کنند.(Alert)
مدیریت گردش کار - تمامی فرآیندها دارای یک روند اجرایی هستند . این فرآیند به بخشهای مختلف تقسیم شده و با زمان بندی مشخص به افراد مختلف اختصاص داده و انجام می شوند. حداقل امکانی که به بهتر شدن کیفیت فرآیند کمک می کند ، پیاده سازی آن بر روی کاغذ می باشد. اما آیا این امکان کافی است ؟ آیا بدین وسیله می توان علاوه بر روند کار ، نحوه انجام کار و زمان بندی آن را کنترل کرد ؟ یکی از امکانات پورتال ارائه مدیریت گردش کار است. (Workflow Management)
 

    
دی ان ان evoq