توسعه نرم افزار های تحت وب در وبکده:


مرحله اساسـی و اجرایـی سیستـم ایجـاد پایگاه اینتـرنتی درگروه طراحـان وبکده است. این بخش که شامل بخش­های مختلفی می­شود پروژه مورد نظـر را آماده بهره­ بـرداری و تولیـد می­سازد.
تمامـی مراحل تولیـد در مجموعـه بطورکلی شامـل:

تجزیه و تحلیل اطلاعات طراحی جزئیات طرح اجـرایی


تبدیل طرح­کلی به یک طرح قابـل اجرا در ایـن مرحله انجـام می­شود جزئیات ریز تئوری انجام فعالیت همراه با انتخاب پلاتفرم انجام پروژه و تست تئوری گردش اطلاعات دراین مرحله انجـام می­گیرد.

طراحی و آماده ­سازی سیستم


طراحی بـراساس الگوهای شنـی­گرا با توجـه به طرح اجرایی، تهیه معماری داده­ ها براساس الگوهای معماری چندلایـه دراین بخش از موارد آماده­سازی پروژه گنجانـده می­شود.

اجرای مراحل عملیـاتی سیستـم


اجرای پروژه بـا توجـه به آماده سازی نمونـه تئوری در مراحل قبل در این مرحله انجام می­شود مدل­های مفهومی تهیه شده با ورود بـه دپارتمان­های مختلف اجرایی هـم­چون بخش گرافیک و برنامه ­نوسی کم­کم به نمونه قابل بهره­برداری تبدیـل می­شود.

تهیه نمونـه اولیـه سیستـم


بـا کامل شـدن فعالیت مرحله قبل نمونـه اولیـه پروژه آماده سازی می­شود اشکال­ زدایـی از گردش فعالیت­ها و اعمال قیدشده در طرح اولیـه در مرحله انجام کار قرار می­گیـرد.

آزمایش و تسـت


آزمایـش و تسـت نهایـی سیستـم اجرا شـده در سیستم محلی، اشکال ­زدایـی قطعی و اطمینان از انجام تمام فعالیت­ها بدون داشتـن اشکال در ایـن بخش طرح­ریزی و پیاده سازی می­شود.

تولید و راه اندازی


تولید و راه اندازی سیستم پایگاه اینترنتی مربوطه، و بازگشایی دریچـه­ های جدید از انجام فعالیت­های مجازی سازمان و ارگان­های مربوطه دراین مرحله انجـام می­شود.
تمامی فعالیت­های مورد نظر در خدمات مشاوره­ای برای دستیابی به نرم افـزار مناسب انجام فعالیت­ها و تسهیـل درگردش اطلاعات مورد نظر بصورت یک پـروژه نرم افـزاری وارد دپارتمان طراحی سیستم­های نرم­افـزاری می­شونـد.
این مجموعه همواره سعی بر آن داشته تا فراتر از خواسته مشتریان خود قدم گذارد و رضایت مشتریان را بزرگترین هدف خود تعیین نماید، امید است این هدف را با بالاترین سطح رضایتمندی دنبال کنیم.