ماژول آب و هوا امکان نمایش وضعیت آب و هوا را به صورت مختلف نمایش می دهد. امکان نمایش وضعیت آب و هوا در شهر های مختلف در این ماژول قابل اجرا است.

    
دی ان ان evoq