با استفاده از این بخـش مدیر سایـت قـادر خواهد بـود پیوندهای مرتبـط بـا زمینـه فعالیت شرکت شامـل پیوندهای مربوط به سازمان و نهادهـای مرتبط، مجلات، وب سایـت و روزنامه­ های مرتبط، موتورهای جستجوی تخصصی حـوزه فعالیـت شرکت، دایرکتوری مربوطـه، فوروم­ هـا، وب سایـت شرکت ­ها و کارخانه های فعـال و.... جهت استفاده کاربـران سایت قـرار دهـد.

کاربران سایت بـا مراجعـه به ایـن بخش از سایت قـادر خواهند بـود سایت­ های مفیـد را بازدیـد کننـد.

امکانات این بخش از سایـت شامل موارد زیر است:

·   امکان گروه بندی پیوندها در سطوح مختلف از سوی مدیر سایت

·   امکان ویرایش و حذف گروه ­هـا از سـوی مدیر سایـت

·   مرتب سازی و امکان نمایـش یک گروه بالاتر از گروهی دیـگر

·   درج نـام و لینک سایت­ هـای مختلف در گروه ­ها از سوی مدیــر سایـت

·   امکان ویرایش و حذف پیونـدها از سوی مدیر سایـت

·   مرتب سازی و امکان نمایش یک پیوند بالاتر یـا پاییـن تر از گروهی دیگر

·   امکان تعریف بخشی تحت نـام پیوندهای منتـخب در صفحه اول وب سایت جهت قراردادن بخشی از پیوندها در این بخش از سایـت

·   امکان جستجـو در اطلاعات این بخش از طریق موتور جستجوی وب سایـت

    
دی ان ان evoq